Witamy! Dziś jest piątek, 24 luty - życzymy miłego dnia!

Certyfikat
dyplomowanego księgowego


SZKOLENIA DLA BUDŻETUKoło Terenowe

33-100 Tarnów
ul. Kopernika 8/2

tel/fax. 0 14 627-44-74 tel/fax. 0 14 622-22-08
Kom. 0 604 250 701

tarnow@skwp.pl

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Stowarzyszenie nieustannie dokłada starań, by jego członkowie nie tylko odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami technicznymi, ale też postępowali zgodnie z rygorystycznymi zasadami etyki.
W dniu 09.02. 2015r. na Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym Członkowie Stowarzyszenia Ksiegowych Oddziału Terenowego w Tarnowie wybrali nowy Zarząd, który ukonstytuował się :
22/02/2017
- Prezes Zarządu - Wielgus Maria
- Sekretarz Zarządu - Dulęba Ewa
- Skarbnik Zarządu - Jakubowska - Babiarz Jadwiga
- Członek Zarządu - Gębiś Daniela
- Członek Zarządu - Górska Krystyna


DZIAŁ ADMINISTRACJI I SZKOLENIA
- Inspektor - Dorota Bittner
- Inspektor - Bernadetta Modelska
22/02/2017
ZW0LNIENIE Z PODATKU VAT USŁUG SZKOLENIOWYCH

Stowarzyszenie Księgowych informuje, że uzyskało wpis do ewidencji NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (NPKU ) w związku z czym Minister Finansów dokonał zwolnienia z VAT szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych.


INFORMACJA O WPISIE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ DO REJESTRU INSTYTUCJI SKOLENIOWYCH ( RIS)
22/02/2017
- Dane teleadresowe instytucji ( siedziba główna)

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Krakowie
ul. Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków
telefon: 012 633 74 84
e-mail:szkolenia@skwp.krakow.pl
Data wpisu do RIS : 2005-02-14
Numer ewidencyjny w RIS: 2.12/00062/2005
ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU - REGULACJE - PODSTAWA PRAWNA 21/02/2017
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). ( wzór )

Zaświadczenie o ukończeniu kursu to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Stowarzyszenie Księgowych jako Placówka Oświatowa
Działalność szkoleniowa SK O/T w Tarnowie jest objęta systemem oświaty.
Szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.
WPIS do REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH www.ris.praca.gov.pl
Numer ewidencyjny w RIS 2.12/00062/2005
WYCIĄG Z PRZEPISÓW - ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W FORMACH POZASZKOLNYCH
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz rodzaje tych form;
2) warunki organizowania i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustaw", przez podmioty wymienione w art. 68a ust. 2 ustawy;
3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych;
4) warunki i tryb wnoszenia odpłatności za kształcenie ustawiczne prowadzone w formach pozaszkolnych w publicznych placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy;
5) rodzaje publicznych placówek i ośrodków, o których mowa w art. 68a ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz ich zadania;
6) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia realizowanego w poszczególnych formach pozaszkolnych.
§ 3. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych:
1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) kurs umiejętności zawodowych;
3) kurs kompetencji ogólnych;
4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
§ 18. 2. Osoba, która ukończyła kurs, o którym mowa w § 3 pkt 5, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 21. 1. Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych prowadzą dokumentację dla każdej formy prowadzonego kształcenia.
2. Dokumentacja obejmuje:
1) program nauczania;
2) dziennik zajęć;
3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia;
4) ewidencję wydanych zaświadczeń.
3. Do dziennika zajęć wpisuje się:
1) imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych;
2) liczbę godzin zajęć;
3) tematy zajęć.
4. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność słuchaczy i uczestników, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
5. Ewidencja wydanych zaświadczeń, o której mowa w ust. 2 pkt 4, zawiera:
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość;
2) datę wydania zaświadczenia;
3) numer zaświadczenia;
4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.